ओरिएन्ट राष्ट्रबाट धेरै सुन्दर श्यामला पत्नी काम पछि तातो कमबख्त सवारी लिन्छ

महान गैर-व्यावसायिक योगदान मेरा साथीहरू, रमाईलो गर्नुहोस्